Τα οφέλη από τις εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο και κινητό τηλέφωνο

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, και ειδικότερα η αξιοποίηση διαδικτύου στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην επίδοση των μαθητών. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα ενθάρρυνσης της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών μέσα από ρεαλιστικές μαθησιακές δραστηριότητες, ενισχύει τη συνεργατική μάθηση και την κριτική σκέψη, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα πρόσφορο εργαλείο για τη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση ενός ζητήματος. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, καθώς επίσης και τα παιδαγωγικά συμπεράσματα εμπειρικών ερευνών σε σχέση με τα οφέλη της παιδαγωγικής αξιοποίησης του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και του κινητού τηλεφώνου στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 95)