Τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι ΤΠΕ στη Γραφή, την Ανάγνωση και τη Διδασκαλία της λογοτεχνίας: Υπερκειμενική Λογοτεχνία και Ηλεκτρονικές Αναγνωστικές Κοινότητες

Η λογοτεχνία ως γνωστόν είναι πρώτα απ’ όλα γραφή και ανάγνωση. Ως εκ τούτου το περιβάλλον και τα εργαλεία της, επηρεάζουν τις ίδιες τις λογοτεχνικές διεργασίας και του λογοτέχνη/δημιουργού αλλά και του αναγνώστη. Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν εν συντομία δυο από τα καινούργια δεδομένα που εισήγαγαν οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη Λογοτεχνία ως γραφή αλλά και ως ανάγνωση: η εμφάνιση του υπερκειμένου (hypertext) ως καινούργιου περιβάλλοντος λογοτεχνικής γραφής και ανάγνωσης (που μας έδωσε με τη σειρά του καινούργια λογοτεχνικά είδη (λόγου χάρη hypertext fiction, hypertext poetry κ.α.), αλλά και των ηλεκτρονικών αναγνωστικών κοινοτήτων (online literature circles). Στη συνέχεια εξετάζονται ζητήματα λογοτεχνικής θεωρίας που άπτονται των νέων αυτών ειδών (genres), αλλά και τρόπων λογοτεχνικής πρόσληψης, καθώς και ζητήματα ενσωμάτωσής τους στη σημερινή διδακτική πράξη. Τέλος παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη πρόταση για λειτουργία Αναγνωστικής Κοινότητας Μαθητών1 με τη βοήθεια του διαδικτυακού εργαλείου συνεργατικής μάθησης Moodle.
(Πλήθος ανακτήσεων: 388)