Τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία ως Πλαίσιο Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές

Στην εισήγηση παρουσιάζεται μια ερευνητική μελέτη εστιασμένη στην εξέταση και περιγραφή του υπάρχοντος επικοινωνιακού και συνεργατικού πλαισίου των Εθνικών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχέση με τη λειτουργία Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων. Αναφέρεται στους τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών που υλοποιούν σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως συμμετέχοντες στα δίκτυα, στο περιεχόμενο της ανταλλαγής και στους λόγους μη ύπαρξης ανταλλαγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σχεδόν όλα τα Θεματικά Δίκτυα διαθέτουν διαδικτυακή παρουσία, χωρίς όμως να υποστηρίζουν τη συνεργασία και την επικοινωνία των μελών. Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών στηρίζεται στο τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Facebook και τις δια ζώσης συναντήσεις, και αφορά κυρίως την πληροφόρηση και ενημέρωση για διάφορα θέματα. Οι λόγοι μη ύπαρξης ανταλλαγής είναι κυρίως η έλλειψη χρόνου, γνώσεων στις ΤΠΕ και συνεργατικής κουλτούρας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 24)