Τα custom tools λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας ως δομικός λίθος θεωρημάτων (εν δράσει) με κατάληξη στην αποδεικτική διαδικασία

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται πως μέσα από την κατασκευή custom tool σε λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας (Geometer’s Sketchpad version 4.06) μπορεί να επιτευχθεί η σταδιακή μετάβαση από τον έλεγχο των υποθέσεων στην εύρεση νέων σχέσεων και την τυπική απόδειξη τους. Θα παρουσιαστεί μια εφαρμογή με κατασκευή σύνθετου custom tool που περιλαμβάνει ανασχηματισμό και η εύρεση διαδικασιών που μπορούμε να εισάγουμε έννοιες του λογισμού με ευχάριστο τρόπο και μέσα από το παιχνίδι, ακόμα και σε παιδιά μικρότερης τάξης από την προβλεπόμενη στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας μπορούν να αποτελέσουν με την κατασκευή οικογενειών δραστηριοτήτων σε συνεχόμενες σελίδες του ίδιου αρχείου, μέσο για ανάπτυξη εικασιών και θεωρημάτων(εν δράσει) της γεωμετρίας και μέσα από την διαδικασία των μετρήσεων και την τυπική απόδειξη των σχέσεων της διασύνδεσης τους με την άλγεβρα και τον λογισμό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 403)