Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης: Σύγκριση και αξιολόγηση

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια σύγκρισης και αξιολόγησης τεσσάρων Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης ως προς τα χαρακτηριστικά και τα εργαλεία που προσφέρουν και ως προς την καταλληλότητά τους για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η σύγκριση επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε συστήματα λογισμικού που διατίθενται ελεύθερα (open source ή υπό το καθεστώς General Public Licence). Η αξιολόγηση των ΣΔΜ έγινε με βάση τα κριτήρια που θεωρήθηκαν ότι επαρκούν για να υποστηρίζουν τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να αναπαριστούν το περιβάλλον της σχολικής αίθουσας όσο το δυνατόν πιο πιστά, να υποστηρίζουν τα διεθνή πρότυπα στο χώρο των Μαθησιακών Τεχνολογιών και να είναι εύχρηστα από όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως της εξοικείωσής τους με τους υπολογιστές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 73)