Σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης σεναρίων διδασκαλίας

H οργάνωση και σχεδίαση της διδασκαλίας προβληματίζει καθημερινά τον καθηγητή, ενώ τον απασχολεί η ύπαρξη ικανού αριθμού ποιοτικών σεναρίων διδασκαλίας για τα μαθήματά του. Ένα τέτοιο σύστημα παρουσιάζεται στην εργασία αυτή σχετικά με τη δημιουργία αξιόπιστων σεναρίων διδασκαλίας κοντά στα ελληνικά δρώμενα. Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης δημιουργίας αξιόπιστων σεναρίων διδασκαλίας, καθώς και την προσαρμογή υπαρχόντων με την ενσωμάτωση πηγών και υλικού άλλων, δημιουργώντας έτσι μια κοινότητα συνεργαζόμενων διδασκόντων. Λειτουργώντας σε Διαδικτυακό περιβάλλον δίνει, μέσω ψηφοφορίας, τη δυνατότητα ανάδειξης των πλέον αποδεκτών σεναρίων, ενώ παρέχει ποικίλα συμπεράσματα χρήσιμα τόσο στον καθηγητή όσο και σε φορείς του εκπαιδευτικού συστήματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 466)