Συντονισμός του μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών με χρήση Εφαρμογών Πληροφορικής – Προτάσεις με χρήση ΤΠΕ

Στο νέο μάθημα των ερευνητικών εργασιών που εισήχθη στην Α΄ Λυκείου για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2011-2012 ο ρόλος του συντονιστή προσδιορίζεται στον προγραμματισμό χρήσης χώρων, εργαστηρίων και πόρων. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό αλλά και την επέκταση των δράσεων του συντονιστή μέσα από τη χρήση των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου όπως είναι η Ηλεκτρονική Διαχείριση Τάξης, τα Ιστολόγια, η Ασύγχρονη και η Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Επίσης, περιγράφονται τα αποτελέσματα μιας σχετικής έρευνας που διενεργήθηκε για το σκοπό αυτό σε δείγμα 44 εκπαιδευτικών – συντονιστών, όπου διαπιστώθηκε ότι ενώ αυτοί είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ΤΠΕ, ο βαθμός χρήσης των ΤΠΕ στη διαδικασία του συντονισμού είναι πολύ μικρός.
(Πλήθος ανακτήσεων: 37)