Συνθετικές εργασίες: Μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης στην περίπτωση μαθημάτων πληροφορικής

(Πλήθος ανακτήσεων: 2008)