«Συνομιλώντας με τις φιγούρες του θεάτρου σκιών» Μία απόπειρα προσέγγισης παλαιότερων μορφών τέχνης με σύγχρονα διδακτικά μέσα: Η ανάπτυξη ενός webquest για το θέατρο σκιών σε περιβάλλον wiki

Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει την οργάνωση ενός μαθήματος – σχεδίου εργασίας για τον Καραγκιόζη, σχεδιασμένου με τη μορφή ιστοεξερεύνησης (webquest) σε περιβάλλον wiki, το οποίο αφορά τις τάξεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και τα γνωστικά αντικείμενα της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας. Ειδικότερα, εξετάζει, σε θεωρητικό επίπεδο, ορισμένα ανοικτά ζητήματα σχετικά με τη διδακτική των δύο εμπλεκόμενων γνωστικών αντικειμένων και τις δυνατότητες των ΤΠΕ προς αυτή την κατεύθυνση. Περιγράφει, επίσης, αδρά το διδακτικό παράδειγμα και εκθέτει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 551)