Συνεργατικός Προγραμματισμός από Απόσταση και Προσαρμοστική Υποστήριξη της Συνεργασίας

Στοχεύοντας να αποκομίσει τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης και ταυτοχρόνως να μυήσει τους εκπαιδευόμενους σε πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης λογισμικού, ο συνεργατικός προγραμματισμός αποτελεί μία τεχνική στην οποία δύο άτομα διαμοιράζονται έναν υπολογιστή για να σχεδιάσουν και να γράψουν από κοινού ένα πρόγραμμα. Αν και η εφαρμογή του ξεκίνησε στον επαγγελματικό χώρο με στόχο την ανάπτυξη ποιοτικότερου λογισμικού, σύντομα δοκιμάστηκε και στο χώρο της εκπαίδευσης με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκαν αρκετά συστήματα για να καλύψουν την ανάγκη εφαρμογής του συνεργατικού προγραμματισμού από απόσταση. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ανασκόπηση του συνεργατικού προγραμματισμού και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που υποστηρίζουν το συνεργατικό προγραμματισμό από απόσταση. Επιπλέον, προτείνονται στρατηγικές για την προσαρμοστική υποστήριξη της συνεργατικής ανάπτυξης κώδικα, οι οποίες αναμένεται να περιορίσουν τα μειονεκτήματα που διαπιστώθηκαν στα υπάρχοντα συστήματα συνεργατικού προγραμματισμού, και να υποστηρίξουν τους αρχάριους προγραμματιστές με στοχευμένες παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική τους διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 24)