Συνεργατική συγγραφή της αφήγηση ενός δυναμικού ψηφιακού βιβλίου για την ανάπτυξη της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης

Στην παρούσα εισήγηση διερευνώνται τα κεντρικά θέματα και οι πρακτικές που προέκυψαν, καθώς τα μέλη μιας ομάδας παιδαγωγών, διαφορετικών ειδικοτήτων και εκπαιδευτικής εμπειρίας, συνεργάστηκαν για να γράψουν την αφήγηση ενός δυναμικού ψηφιακού βιβλίου (c-book unit), με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης. Από την έρευνα προκύπτει ότι, μέσω αυτής της διαδικασίας, ο σχεδιασμός μαθηματικών ψηφιακών εργαλείων και η συγγραφή ψηφιακών ιστοριών ήρθαν στο προσκήνιο ως αλληλένδετες διαδικασίες, ενώ το σημείο εστίασης προοδευτικά μετατοπίστηκε από την πρωταρχικώς κειμενική μορφή της σελίδας στην κυρίως εικονική μορφή της οθόνης. Επιπρόσθετα, οι νέες μορφές ψηφιακού γραμματισμού που αναδείχτηκαν, ως αποτέλεσμα των νέων λειτουργικοτήτων της τεχνολογίας c-book που χρησιμοποιήθηκε, άλλαξαν τον τρόπο αντίληψης και αλληλοσυσχέτισης μεταξύ αναγνώστη/μαθητή και συγγραφέα/σχεδιαστή ψηφιακών εφαρμογών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 26)