Συνεργατική μάθηση με υποστήριξη υπολογιστή: επισκόπηση διδακτικών μοντέλων

Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται μια επισκόπηση των χρησιμοποιούμενων διδακτικών μοντέλων στον τομέα της συνεργατικής μάθησης με υποστήριξη υπολογιστή. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα πέντε διδακτικά μοντέλα τα οποία συναντούνται στη σχετική βιβλιογραφία ενώ για το κάθε μοντέλο εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της διδακτικής προσέγγισης. Η εργασία ολοκληρώνεται με την επισήμανση απουσίας συνεκτικού θεωρητικού πλαισίου για την καθοδήγηση των αντίστοιχων διδακτικών πρακτικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 654)