Συνεργατική κατασκευή παιχνιδιού για τη μάθηση του ρόλου των τοξινών στην υγεία

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη συνεργατική κατασκευή παιχνιδιού για τη μάθηση του ρόλου των τοξινών στην υγεία. Με τη χρήση συνδυασμού ομαδοσυνεργατικών μεθόδων, φύλλων εργασίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεκατρείς μαθητές Στ’ Τάξης Δημοτικού πραγματοποίησαν την κατασκευή του παιχνιδιού αυτού. Πιο συγκεκριμένα ακολουθήθηκε ένας συνδυασμός των συνεργατικών μεθόδων ‘Jigsaw’, ‘Εστιασμένη Λίστα’ και ‘Στρογγυλή Τράπεζα’. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά ως προς την απόκτηση νέας γνώσης σχετικά με τις τοξίνες, στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/μαθητριών λόγω της διαρκούς συνεργασίας για την επίτευξη ενός στόχου, αλλά και στα κίνητρα για συμμετοχή, καθώς η δραστηριότητα αφορούσε την κατασκευή παιχνιδιού. Τα παραπάνω
(Πλήθος ανακτήσεων: 13)