Συνεργατικές Δραστηριότητες με Χρήση Εργαλείων του Υπολογιστικού Νέφους με Σκοπό την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση του Youtube στην Εκπαιδευτική Πράξη

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, η υλοποίηση του οποίου στηρίζεται σε εργαλεία του υπολογιστικού νέφους, τα οποία εξυπηρετούν την συνεργατική εκμάθηση. Στόχο των συνεργατικών δραστηριοτήτων του σεναρίου αποτελεί η κατανόηση και εμπέδωση της χρησιμότητας των κριτηρίων που καθιστούν ένα εκπαιδευτικό βίντεο κατάλληλο ή μη, για την εισαγωγή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα κριτήρια αυτά, καθώς και βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής χρήσης του μεγαλύτερου και ευρέως διαδεδομένου διαδικτυακού αποθετηρίου βίντεο, του Youtube. Παράλληλα παρουσιάζεται η προστιθέμενη αξία που μπορούν να έχουν στην συνεργατική μάθηση υποστηρικτικά εργαλεία της Google, που βασίζονται σε δομές υπολογιστικού νέφους. Η υλοποίηση του σεναρίου και η αξιολόγηση της εφαρμογής του αναδεικνύουν την αναγκαιότητα που υπάρχει στην επιμόρφωση σχετικά με θέματα αξιολόγησης βίντεο που υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο πριν την είσοδο τους στην σχολική τάξη και ενισχύουν την πεποίθηση που υπάρχει γύρω από την αποτελεσματική αξιοποίηση των εργαλείων του υπολογιστικού νέφους για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε συνθήκες συνεργατικής μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 35)