Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης

Η ανάγκη για ευελιξία οδηγεί στην υιοθέτηση μικτών μοντέλων μάθησης. Παράλληλα είναι γνωστά τα οφέλη της συνεργασίας στη μαθησιακή διαδικασία. Σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης, γίνεται παρουσίαση της δραστηριότητας υποστήριξης φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), για την υλοποίηση της εργασίας ενός προπτυχιακού μαθήματος. Στη δραστηριότητα γίνεται χρήση εξ αποστάσεως συνεργατικών δραστηριοτήτων, τόσο σύγχρονων όσο και ασύγχρονων. Επιπλέον, στις εξ αποστάσεως ασύγχρονες συνεργατικές δραστηριότητες εφαρμόζονται τεχνικές που στοχεύουν στην κινητροδότηση των φοιτητών. Η συνεργασία πραγματοποιείται όχι μόνο μεταξύ των φοιτητών, αλλά και μεταξύ αυτών με μεταπτυχιακούς, όπου οι τελευταίοι έχουν αναλάβει ρόλο βοηθών, με στόχο την υποστήριξη των νεότερων στην υλοποίηση της εργασίας τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 48)