Συνεργατικά σενάρια διαθεματικών διδασκαλιών με τη βοήθεια των ΤΠΕ

Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε μια μεθοδολογία εργασίας καθηγητή για τη δημιουργία διαθεματικών σεναρίων διδασκαλίας στο Γυμνάσιο και παρουσιάζει, σε εφαρμογή της, πέντε τέτοια σενάρια διδασκαλίας. Καθένα, κατά τη μελέτη μιας έννοιας, εκτείνεται και καλύπτει θεματικές πλευρές της στα υπόλοιπα μαθήματα, ενώ παρουσιάζεται και ένα έκτο σενάριο με μια πλήρη Διαθεματική προσέγγιση. Τα σενάρια αυτά ενσωματώνουν τη χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη των παραπάνω διαδικασιών και στοχεύουν στην ανάδειξη τρόπου συνεργασίας των ειδικοτήτων στο ελληνικό Γυμνάσιο προς τη διαθεματική προσέγγιση στη γνώση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1234)