Συνεργασία νέων και παλαιών φοιτητών με τη χρήση λογισμικών διαδικτυακής συνδιάσκεψης

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία συχνά γίνεται αναφορά στις θετικές επιδράσεις της συνεργασίας μεταξύ φοιτητών στην εξ αποστάσεως μάθηση. Η συγκεκριμένη έρευνα, επιχειρεί να εξετάσει τα αποτελέσματα μιας συνεργατικής δραστηριότητας μεταξύ νέων και παλαιών φοιτητών που διεξήχθη με σκοπό την ενίσχυση των μαθησιακών κινήτρων. Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευόμενων οι οποίοι έχουν διαφορετική εμπειρία πάνω σε ένα αντικείμενο στοχεύει στην εξάλειψη του φαινομένου εγκατάλειψης που εμφανίζεται περίοπτα σε μαθήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου απαιτείται η παράδοση εργασιών. Για την υποβοήθηση της συνεργατικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης
(Πλήθος ανακτήσεων: 259)