Συνδυαστική Αξιολόγηση Ευχρηστίας ενός Εκπαιδευτικού Μουσειακού Εικονικού Interface

Η εργασία αυτή παρουσιάζει την αξιολόγηση ευχρηστίας που έγινε για το σύστημα ARCO (Augmented Representation of Cultural Objects). Βασικός στόχος αυτού του συστήματος είναι να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική και ευχάριστη εμπειρία για επισκέπτες εικονικών μουσείων. Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση της διασύνδεσης του συστήματος. Χρήστες και ειδικοί του πεδίου επιστρατεύθηκαν για να ερευνηθεί ο πιο αποδοτικός συνδυασμός αξιολόγησης βασισμένης σε ειδικούς και αξιολόγησης με χρήστες, και για την εξαγωγή των πιο έγκυρων αποτελεσμάτων. Ποιοτικές αλλά και ποσοτικές μέθοδοι επεξεργασίας εφαρμόστηκαν στην επεξεργασία των δεδομένων. Το έτσι προκύψαν πλαίσιο αξιολόγησης δίνει μια προσέγγιση ολιστικής και έγκυρης αξιολόγησης για περιβάλλοντα αυτού του τύπου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 557)