Συνδυασμός των εργαλείων της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεδιάσκεψης στα μαθησιακά δίκτυα

Η σύγχρονη τηλεδιάσκεψη θεωρείται ως η προέκταση της παραδοσιακής διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που κατά βάση στηρίζεται στην ασύγχρονη τηλεδιάσκεψη. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης. Αναλύονται οι λόγοι χρήσης της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης, οι περιπτώσεις που ενδέχεται να καλύπτει, καθώς και τα εμπόδια που παρουσιάζονται στην υλοποίηση της. Προτείνεται ο συνδυασμός της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεδιάσκεψης με σκοπό την βελτίωση της αλληλεπίδρασης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 550)