Συγκριτική πειραματική μελέτη στάσης μαθητών έναντι της διδασκαλίας μαθήματος ιστορίας με ή χωρίς εκπαιδευτικό λογισμικό

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα συγκριτικής πειραματικής διδασκαλίας που έγινε σε ένα τμήμα με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Ιστορίας, έναντι διδασκαλίας που έγινε με τη χρήση παραδοσιακών μέσων διδασκαλίας σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης. Τα ερευνητικά ερωτήματα που εξετάζονται αφορούν στο ενδιαφέρον, στην προσήλωση, στην προσοχή κλπ που δηλώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο διδασκαλίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1326)