Συγκριτική μελέτη μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη χρήση ή χωρίς τη χρήση Η/Υ/ για τη διδασκαλία κλασμάτων

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται η σχεδίαση και τα αποτελέσματα πειραματικής διδασκαλίας με χρήση του περιβάλλοντος Microwords Pro και σχετικών δραστηριοτήτων σε μια προσπάθεια οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τα ομώνυμα, τα ετερώνυμα και τα ισοδύναμα κλάσματα, καθώς επίσης και να συγκρίνουν και να διατάσσουν τις παραπάνω κατηγορίες κλασμάτων χρησιμοποιώντας τα σύμβολα της ισότητας και της ανισότητας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1600)