Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά Δεδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας

Η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε για να απαντήσει σε μια σημαντική για τις μέρες μας ερευνητική ερώτηση: διαφέρει η ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας, στην οποία εμπλέκονται οι φοιτητές της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ), από αυτή των φοιτητών της συμβατικής εκπαίδευσης; Η απάντηση του παραπάνω ερωτήματος περιελάμβανε δύό στόχους: (1) να αναπτύξει ένα έγκυρο, αξιόπιστο και περιεκτικό όργανο μέτρησης της μεταβλητής “ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας”, και (2) να δοκιμάσει εμπειρικά το ερευνητικό όργανο σε δύο διαφορετικά διδακτικά και μαθησιακά συστήματα, την συμβατική και την ΑεξΑΕ, συλλέγοντας και συγκρίνοντας αντίστοιχες μετρήσεις. Τις προκαταρκτικές μετρήσεις ποιότητας της μαθησιακής εμπειρίας παρείχαν 60 μεταπτυχιακοί φοιτητές: 30 της συμβατικής και 30 της ΑεξΑΕ, μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου με πενταβάθμια κλίμακα. Τα αποτελέσματα της έρευνας ομαδοποιήθηκαν κάτω από έξι περιεκτικούς δείκτες ποιότητας της μαθησιακής εμπειρίας με τους ακόλουθους τίτλους: αλληλεπίδραση του μαθησιακού υλικού, δομή του μαθήματος, εργασίες, υποστήριξη καθηγητών/ συμβούλων, διοικητική υποστήριξη και ποιότητα του καθηγητή/ συμβούλου. Οι συγκεντρωτικές μέσες τιμές των δεικτών αυτών κυμάνθηκα από 2,25 έως 3,97 για τη συμβατική εκπαίδευση και από 3,38 έως 4,60 για την ΑεξΑΕ. Με λιγοστές αποκλείσεις, τα προκαταρτικά αποτελέσματα της έρευνας δεν ανέδειξαν σημαντικές διαφορές στην ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας μεταξύ των δύο συστημάτων εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)