Συγκριτική Αξιολόγηση Ευχρηστίας του Περιβάλλοντος LEGO

Το περιβάλλον RoboLab της LEGO, είναι ένα γνωστό εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον για παιδιά, που αποσκοπεί στη διδασκαλία βασικών αρχών προγραμματισμού. Η LEGO έχει ήδη κάνει αρκετές αξιολογήσεις πάνω σε θέματα ευχρηστίας του περιβάλλοντος, με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή του. Η παρούσα έρευνα εστιάζει σε μια πιο ακαδημαϊκή παράμετρο, δηλαδή το συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας πάνω στο ίδιο λογισμικό, αλλά και στο συνδυασμό των αποτελεσμάτων τους. Εφαρμόστηκαν δύο μέθοδοι αξιολόγησης βασισμένες σε ειδικούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν κάποια προβλήματα ευχρηστίας, αλλά παράλληλα αποκάλυψαν και κάποια όρια στην εφαρμογή των μεθόδων που επιστρατεύθηκαν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 624)