Συγκριτική αξιολόγηση απτικής & γραφικής διεπαφής για προγραμματισμό ρομπότ: Τί προτιμούν τα παιδιά;

Αυτό το άρθρο διερευνά τις προτιμήσεις των παιδιών τριών ηλικιακών ομάδων σχετικά με τη χρήση δύο ισομορφικών διεπαφών απτικού (tangible) και γραφικού (graphical) τύπου, που επιτρέπουν τον προγραμματισμό ενός ρομπότ τύπου Lego Mindstorms. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 60 μαθητές/-τριες σε τρεις ηλικιακές ομάδες (5-6, 7-8 και 11-12 ετών). Με κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο και παρατηρήσεις διερευνήθηκαν: α) η προσέλκυση των μαθητών από τα δύο συστήματα στην αρχική φάση των δραστηριοτήτων, β) η ευχαρίστηση από τη χρήση των συστημάτων, (γ) η ευκολία χρήσης τους, και δ) η προτίμησή τους για παιχνίδι ατομικό ή με φίλους. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συνεισφέρουν στην κατανόηση των πλεονεκτημάτων που μπορεί να εμφανίζουν τα απτικά συστήματα σε σχέση με αντίστοιχα γραφικά και υποστηρίζουν την άποψη ότι -ειδικά για τις μικρότερες ηλικίες- οι απτικές διεπαφές μπορούν να αποτελέσουν ένα ευχάριστο και εύχρηστο εργαλείο για απλές δραστηριότητες προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 24)