Σύγχρονες τάσεις διδασκαλίας των μαθηματικών με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και του διαδικτύου

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εξετάσει τον βαθμό και την μορφή χρήσης των ΤΠΕ στην διδασκαλία των μαθημάτων της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας στην Β’βάθμια Εκπαίδευση, μετά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της επιστήμης των μαθηματικών στa επιμορφωτικά πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και να αξιολογήσει τις αλλαγές που επιβάλλουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η μελέτη βασίστηκε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από 20 καθηγητές της επιστήμης των μαθηματικών που υπηρετούν σε 10 Γυμνάσια και σε 10 Λύκεια της Ε’ περιοχής της Θεσσαλονίκης. Στην Ε’ περιοχή της Θεσσαλονίκης υπάγονται τα Λύκεια και τα Γυμνάσια του Ωραιοκάστρου, της Ιωνίας, της Σίνδου, των Κουφαλίων, της Χαλάστρας, της Χαλκηδόνας, του Αγίου Αθανασίου, της Μεσημβρίας, της Νεοχωρούδας, του Ανατολικού, της Αγχιάλου. Οι καθηγητές του δείγματός μας παρακολούθησαν τα μαθήματα των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στις ΤΠΕ του έργου «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η συγκεκριμένη μελέτη 1) επικεντρώνεται στον βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», 2) εξετάζει το επίπεδο στο οποίο οι καθηγητές της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του Η/Υ και των βασικών εφαρμογών των ΤΠΕ και του Διαδικτύου, 3) αξιολογεί το βαθμό στο οποίο οι καθηγητές της Μαθηματικής επιστήμης χρησιμοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν για τις ΤΠΕ και το Διαδίκτυο, ως εκπαιδευτικά εργαλεία, κρίνοντας ανάλογα με τις ανάγκες τους, ποιες από τις γνώσεις αυτές είναι οι καταλληλότερες για την επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1283)