Συμπεράσματα από την Πειραματική Διδασκαλία με math applets του Ιστοχώρου illuminations.nctm.org. Αντιλήψεις Μαθητών

Στην παρούσα εργασία και μέσα από την πειραματική διδασκαλία με math applets του ιστοχώρου illuminations.nctm.org του NCTM, διατυπώνουμε αρχικά συμπεράσματα προερχόμενα από μικρό δείγμα μαθητών, σχετικά με τις πεποιθήσεις τους όσον αφορά την διδασκαλία με math applets και σε μαθητές με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά την διαμόρφωση της επίδοσης τους. Αυτό το έγγραφο είναι ένας φορέας μια θέσης (άποψης ) στην έρευνα που έχει ακολουθήσει: είναι σημαντικό τα παιδιά να παίξουν με τα applets, ενώ μέσω του παιχνιδιού και της ανάπτυξης στρατηγικών να συνδυάσουν την διασκέδαση και την εκπαίδευση όσον αφορά την εκμάθηση μιας ενότητας στα μαθηματικά και να την μετατρέψουν σε κώδικα εργασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 417)