Στρατηγικός σχεδιασμός Πληροφοριακών συστημάτων αξιολόγησης σχολικής μονάδος

Στην σημερινή εποχή, όπου ο χώρος της εκπαίδευσης (δημόσιος τομέας) διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, θεωρείται απαραίτητη για την βελτίωση της λειτουργίας του η διαδικασία της αξιολόγησης. Η συμβολή της πληροφοριακής τεχνολογίας ( ΠΤ) μπορεί να είναι σημαντική και σε αυτό τον τομέα, εφόσον υπάρξουν ορθές προσεγγίσεις για τον κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αξιοποίηση της μεθοδολογίας εύκαμπτων συστημάτων (ΕΣ) για τον στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων αξιολόγησης σχολικής μονάδος, σύμφωνα με μια ολιστική και κοινωνικοτεχνική προσέγγιση, σε αντίθεση με την παραδοσιακή μηχανιστική θεώρηση που δίνει περισσότερη έμφαση στα θέματα πληροφοριακής τεχνολογίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1100)