Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής Δημοτικών Σχολείων σχετικά με τις ΤΠΕ

Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των ειδικών παιδαγωγών, ειδικών δημοτικών σχολείων της πόλης του Βόλου, σχετικά με την ενσωμάτωση και τον τρόπο χρήσης των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.). Διερευνήθηκαν η αποδοτικότητα της διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ σε σύγκριση με την παραδοσιακού τύπου διδασκαλία, αλλά και παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν είτε προωθητικά, είτε όχι στην ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα, με ημι-δομημένη συνέντευξη, σε ερευνητικό δείγμα 4 υποκειμένων, ειδικών παιδαγωγών που δίδασκαν κατά το σχολ. έτος 2015-16 σε ειδικά Δημοτικά Σχολεία του Βόλου. Με την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν συνολικά θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθητών με ε.ε.α. Αναδείχθηκαν οφέλη της χρήσης τους, σε γνωστικό, συμπεριφορικό και κοινωνικό επίπεδο των μαθητών, όπως και στην προώθηση διδακτικής μεθοδολογίας προσανατολισμένης σε μαθητοκεντρικές και ομοδοσυνεργατικές προσεγγίσεις. Τέλος, παράγοντες όπως οι προϋπάρχουσες γνώσεις και η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται να λειτουργούν προωθητικά στην ένταξη και αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ, ενώ ο διαθέσιμος εξοπλισμός, ο χρόνος και η εμμονική συμπεριφορά κάποιων μαθητών με το εκάστοτε τεχνολογικό μέσο, λειτουργούν αποθαρρυντικά, σύμφωνα με το παρόν δείγμα, στη συχνότητα χρήσης τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 105)