«Στα βήματα των προσφύγων: από τη Μικρασία στην Ελλάδα, οδοιπορικό χωρίς επιστροφή» Μια διαθεματική προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας, με αξιοποίηση της ιστοεξερεύνησης

Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας εισηγείται τη διδακτική προσέγγιση του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα μέσα από τα μονοπάτια της Τοπικής Ιστορίας και απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου ή, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, ως μικρής διάρκειας project, στην Γ΄ Λυκείου, σε τμήμα Γενικής παιδείας. Υιοθετούνται οι αρχές του εποικοδομισμού και στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η αξιοποίηση της ιστοεξερεύνησης (webquest) για τη διαθεματική προσέγγιση του αντικειμένου και την υλοποίηση του κατευθυντήριου στόχου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 553)