Σηµαντικές καµπές στην επαγγελµατική γνώση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν υπολογιστικά υποστηριζόµενα συνεργατικά περιβάλλοντα µάθησης

Στο άρθρο αυτό γίνεται παρουσίαση μιας εκτεταμένης (σε αριθμό μαθητών, ηλικίες μαθητών και γνωστικά αντικείμενα) έρευνας υλοποίησης Υπολογιστικά Υποστηριζόμενων Συνεργατικών Περιβαλλόντων Μάθησης (ΥΥΣΥΜ) στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια Ελληνική Εκπαίδευση. Πιστοποιείται η αποτελεσματικότητα ενός μοντέλου υποστήριξης των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση ΥΥΣΥΜ και αναδεικνύονται σημαντικές καμπές στην επαγγελματική γνώση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν ΥΥΣΥΜ περιβάλλοντα. Η πρώτη καμπή περιλαμβάνει την καλύτερη κατανόηση της φύσης της προϋπάρχουσας γνώσης, τον συγκεκριμένο προβληματισμό για την αλλαγή ρόλων στην τάξη και τον ευέλικτο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι η επόμενη καμπή αφορά στην αντιμετώπιση μεταγνωστικών και επιστημολογικών εμποδίων που περιορίζουν τους μαθητές στην πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των ΥΥΣΥΜ περιβαλλόντων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 778)