Σενάρια Μαθήματος στην Τάξη του Φιλολόγου. Δειγματοληπτική Διερεύνηση της Διδακτικής Προσέγγισης των Αρχαίων Ελληνικών στα Συνέδρια της ΕΤΠΕ

Ευρύτερος ερευνητικός στόχος είναι αφενός η δειγματοληπτική μελέτη σεναρίων μαθήματος, ώστε να διαμορφωθεί μία πρόταση ερευνητικής ταξινομίας για μελλοντική χρήση σε μεγαλύτερο εύρος και αφετέρου, η μελέτη των διδακτικών προτάσεων των συνεδρίων ΕΤΠΕ για τα φιλολογικά μαθήματα με αξιοποίηση ΤΠΕ, κατά τη διάρκεια των ετών 1999-2014 (σε πρώτη φάση όσον αφορά το μάθημα της αρχαίας ελληνικής και σε μελλοντική, τα υπόλοιπα φιλολογικά μαθήματα), ώστε να αποτυπωθεί καλύτερα το κλίμα της εισαγωγής και ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για την κωδικοποίηση χρησιμοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου και τα δεδομένα κατηγοριοποιήθηκαν ως προς την ταυτότητα των σεναρίων, το σκεπτικό τους, το πλαίσιο εφαρμογής τους κ.α. Διαπιστώθηκαν εγγενείς δυσκολίες μελέτης και ανάλυσης που οφείλονται στην απουσία τυποποιημένης παρουσίασης των προτάσεων και ετερογενούς αντίληψης του θεωρητικού πλαισίου από τους δημιουργούς των σεναρίων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 25)