Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από συνθήκες μεγάλης πολυπλοκότητας και ραγδαίων αλλαγών, γίνεται εμφανής όλο και περισσότερο η αναγκαιότητα ύπαρξης υποστηρικτικών διαδικασιών, οι οποίες με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο θα διευκολύνουν τους μαθητές να ασκηθούν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προκειμένου να πετύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα προσαρμογής στις συνεχείς μεταβάσεις τους. Η πληροφορία εξαιτίας του όγκου και του τρόπου διάχυσής της, συχνά γίνεται τροχοπέδη μπερδεύοντας και αποπροσανατολίζοντας τους δέκτες που αδυνατούν να αφομοιώσουν και να επεξεργαστούν τα επιμέρους στοιχεία. Η υποστήριξη και η υπεύθυνη διάχυση και διαχείριση των πληροφοριών σε χώρους εκπαίδευσης για τους μαθητές που επιθυμούν και χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθούν σε τομείς εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών και να αντλήσουν τις πληροφορίες με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο είναι πλέον επιβεβλημένη. Η Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική επικεντρώνεται στη λειτουργία της ως μέσο προσωπικής ενεργοποίησης, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επαγγελματικού σχεδίου με τρόπο δημιουργικό, ο οποίος να επιτρέπει την αλλαγή στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική του πραγματικότητα, στη βελτιστοποίηση της σχέσης του συμβουλευόμενου με τον εαυτό του και το περιβάλλον του, στην προσωπική του ενεργοποίηση ως προς το χτίσιμο της σταδιοδρομίας του και τέλος στην εκμάθηση και άσκησή του στις τεχνικές αναζήτησης και διαχείρισης της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφορίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 599)