Σχεδιάζοντας Webquest σενάρια μαθημάτων με βάση πολλαπλές πηγές πληροφορίας για τη δομή, λειτουργία, αναβάθμιση υπολογιστή

Το Διαδίκτυο ως πηγή πηροφορίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης. Ωστόσο ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιους τρόπους μπορούμε να οργανώσουμε και να κατευθύνουμε τη δραστηριότητα των μαθητών στη διάρκεια αναζήτησης υλικού στο Διαδίκτυο προς το ουσιαστικό, το χρήσιμο, το αξιόλογο με βάση συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μία προσέγγιση οργάνωσης μαθημάτων που ονομάζεται WebQuest. Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα και αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. Τα WebQuests σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα. Επίσης, διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό μαθημάτων ορίζοντας τα συστατικά στοιχεία και τη δομή που πρέπει να διαθέτουν αυτά τα μαθήματα. Ως δείγμα γραφής παρουσιάζουμε ένα συγκεκριμένο σενάριο μαθήματος «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» που χρησιμοποιήθηκε στην Β’Γυμνασίου κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005 στο 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής για τη διδασκαλία των βασικών μονάδων ενός υπολογιστή και την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα αγοράς και αναβάθμισης υπολογιστή. Στο συγκεκριμένο μάθημα οι μαθητές χρησιμοποίησαν ως βασική πηγή πληροφόρησης το εκπαιδευτικό λογισμικό Δ.Ε.Λ.Υ.Σ. και το Διαδίκτυο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1465)