Σχεδιασμός τεχνολογικά ενισχυμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων με απτικές διεπαφές για τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτική παρέμβαση - Σενάριο
(Πλήθος ανακτήσεων: 8)