Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων για Έννοιες Χάρτη με ΤΠΕ για Παιδιά Προσχολικής και Πρώτη Σχολικής Ηλικίας

Οι χάρτες και τα σχεδιαγράμματα ως εξωτερικές χωρικές αναπαραστάσεις αποτελούν μέσα επικοινωνίας, καθώς και εργαλεία που συμβάλλουν στη χωρική και γεωγραφική κατανόηση. Οι έρευνες, υποστηρίζουν ότι η χρήση και κατασκευή χάρτη, λειτουργεί ενισχυτικά και επιταχυντικά ως προς την ανάπτυξη ικανότητας αντίληψης του χώρου. Τα παιδιά με τη συμβολή σύγχρονων ΤΠΕ μπορούν να αναπτύξουν διαισθητικές αντιλήψεις και να κατανοήσουν καλύτερα δύσκολες χωρικές έννοιες που εμπλέκουν χάρτη, οι οποίες μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αναντίστοιχες στο γνωστικό τους επίπεδο. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε τη μαθησιακή αξία των εννοιών χάρτη – χώρου για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και λαμβάνοντας υπόψη ερευνητικά ευρήματα καταλήγουμε στο σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων για χρήση και κατασκευή χάρτη, οι οποίες αξιοποιούν ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 44)