Σχεδιασμός-Καταγραφή εμπειριών και συμπερασμάτων κατά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση σε εικονικές τάξεις

Η στήριξη και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης της ομογενειακής εκπαιδευτικής κοινότητας αποτέλεσε τη βάση του έργου e-ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ. Στόχος ήταν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά όπως επίσης και να ενταχθούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Εκτός αυτού στόχος αποτέλεσε και η άρση της δυσκολίας επικοινωνίας μεταξύ της κοινότητας - λόγω της γεωγραφικής κατανομής των εκπαιδευτικών μονάδων - τόσο με την αρμόδια οργανωτική, διοικητική και επιστημονική δομή του ΥΠΕΠΘ όσο και μεταξύ τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δημιουργούνταν πραγματικές on-line κοινοτήτες μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, μαθητών και στελεχών των σχολείων της ομογένειας και της ευρύτερης ομογενειακής κοινότητας. Οι κοινότητες αυτές επικοινωνούν ηλεκτρονικά μεταξύ τους, συνεργάζονται για παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα, ανταλλάσσουν εμπειρίες και διδακτικό υλικό, δημιουργούν δραστηριότητες από κοινού και από απόσταση, μεταφέρουν πληροφόρηση σχετική με τα ελληνικά τεκταινόμενα καθώς και τα τεκταινόμενα στην ομογενειακές κοινότητες στο εξωτερικό. Οι «κοινότητες μάθησης» βρίσκονται στο πυρήνα των αναμενόμενων ουσιαστικών αποτελεσμάτων κι επιχειρούν να σπάσουν το σημερινό απομονωμένο σχολείο της ελληνικής ομογένειας και να διασυνδέσουν αρμονικά τα μέλη του με τα υπόλοιπα σχολεία του εξωτερικού αλλά και της επικράτειας καθώς και την ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία Στα πλαίσια αυτού του έργου υλοποιήθηκαν σύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφώσεις σε εικονικές τάξεις σε σχολικά εργαστήρια σχολείων της ομογένειας. Εξαιτίας της ιδιομορφίας των επιμορφωτικών συναντήσεων, λόγω της απόστασης και των τεχνικών προβλημάτων που καθιστούσαν την επικοινωνία πολλές φορές ιδιαίτερα δύσκολη, ο σχεδιασμός τους ήταν απαραίτητος και καταλυτικός για την επιτυχία τους. Τα συμπεράσματα από τις επιμορφωτικές συναντήσεις αναμόρφωσαν το status quo της προϋπάρχουσας εμπειρίας των επιμορφωτών από το παραδοσιακό μοντέλο επιμόρφωσης και για αυτό το λόγο υλοποιήθηκαν 7 courses που αποτελούν τη βάση για μελλοντικές εξ αποστάσεως επιμορφώσεις όλων των ειδικοτήτων. Τα courses αυτά διακρίνονται για τη διαθεματική προσέγγιση, ενώ προσεγγίζουν τις επιμέρους ενότητες σε διαδοχικές φάσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί που διακρίνονται για τη διαφορετικότητα στην χρήση των ΝΤ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2574)