Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών μαθημάτων με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS): Μελέτη περίπτωσης εφαρμογής στο 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης

Η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομιών και καλών πρακτικών στη διδακτική πράξη. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εθελοντικής ενδο-σχολικής επιμόρφωσης των καθηγητών όλων των ειδικοτήτων ενός Γυμνασίου στο Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) για τη δημιουργία και υλοποίηση ψηφιακών μαθημάτων. Περιγράφεται η εμπειρία και τα μαθήματα που πήραμε από την πρώτη εφαρμογή ψηφιακών ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη, στο εργαστήριο Η/Υ και εξ αποστάσεως από τα σπίτια των μαθητών για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Από τη μέχρι σήμερα διαμορφωτική αξιολόγηση προκύπτει ότι είναι εφικτή η αξιοποίηση του LAMS στη διδακτική πράξη από τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για την ενίσχυση της μάθησης τόσο στη δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 52)