Σχεδιασμός και αξιολόγηση της διαδικασίας αναπλαισίωσης ενός ψηφιακού παιχνιδιού στην προσχολική εκπαίδευση

Η παρούσα εργασία αποσκοπούσε στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση μιας αναπλαισίωσης ενός ψηφιακού παιχνιδιού στα πλαίσια της προσχολικής εκπαίδευσης. Αρχικά επιλέχθηκε ένα ψηφιακό παιχνίδι, το Frozen Bubble, και στη συνέχεια αναπτύχθηκε μια ψηφιακή αφήγηση για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσε να ενταχθεί το παιχνίδι. Για να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της αναπλαισίωσης πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική μελέτη Οι δύο μαθητές που συμμετείχαν είδαν πρώτα την ψηφιακή αφήγηση και στη συνέχεια έπαιξαν το παιχνίδι. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως η αναπλαισίωση ήταν επιτυχημένη καθώς η πρόσληψη του παιχνιδιού έγινε με όρους της ψηφιακής αφήγησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1905)