Σχεδιασμός και αξιολόγηση διδακτικής παρέμβασης με τη χρήση συνδυασμού των ταξινομιών Bloom και SOLO

Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο, στα βήματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών σεναρίων συμπεριλαμβάνεται ο προσδιορισμός των διδακτικών στόχων του εκπαιδευτικού σεναρίου, η εκτίμηση των γνωστικών δυσκολιών των μαθητών, ο προσδιορισμός του τύπου της μαθησιακής δραστηριότητας που καλούνται να υλοποιήσουν οι μαθητές, ο σχεδιασμός της μαθησιακής καθοδήγησης και η παράθεση διαγνωστικών ερωτήσεων-αξιολόγηση μαθητή. Αναζητώντας ένα ενιαίο πλαίσιο που να περιλαμβάνει τα παραπάνω βήματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ένα προγραμματιστικό περιβάλλον για την υλοποίησή τους εξετάζουμε την εφαρμογή των ταξινομιών Bloom και SOLO στο περιβάλλον προγραμματισμού Scratch. Στόχος μας είναι η εφαρμογή ενός γνωστικού εργαλείου το οποίο θα βοηθάει τον εκπαιδευτικό στον σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων παρέχοντας του ένα πλαίσιο δημιουργίας γνωστικών στόχων και αξιολόγησης του μαθησιακού αποτελέσματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 33)