Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος Α’ Β’ και Γ’ Δημοτικού

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός για τη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού που λειτουργεί ως υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος για την Α’ Β’ και Γ’ Τάξεις του Δημοτικού. Το λογισμικό δημιουργήθηκε με βάση τις προδιαγραφές των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. Οι αρχές σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού στηρίζονται στις αρχές της εποικοδομηστικής μάθησης σε συνδυασμό με τις αρχές της διαθεματικότητας και τους σκοπούς και τους στόχους του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 381)