Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υβριδικού μοντέλου διδασκαλίας της μοριακής συμμετρίας

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός υβριδικού μαθήματος για τη Μοριακή Συμμετρία που αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε στο τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. Υλικό του μαθήματος καθώς και μέρος των μαθησιακών δραστηριοτήτων, όπου γίνεται εκτεταμένη χρήση διαδραστικών εφαρμογών τρισδιάστατης μοριακής οπτικοποίησης, διατίθενται μέσα από το Moodle. Συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του υβριδικού μαθήματος προέκυψαν από τις επιδόσεις των φοιτητών, από τα δεδομένα καταγραφής του Moodle καθώς και από τις απαντήσεις των φοιτητών σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του υβριδικού μαθήματος. Οι επιδόσεις των φοιτητών μετά την εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου σε σχέση με προηγούμενες χρονιές ήταν βελτιωμένες, ο βαθμός ενασχόλησης με το εκπαιδευτικό υλικό και η αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και το διδάσκοντα ήταν σημαντικά αυξημένες. Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο προκύπτει ότι οι φοιτητές κρίνουν θετικά το υβριδικό μάθημα της Μοριακής Συμμετρίας και την εμπειρία τους στο υβριδικό περιβάλλον μάθησης
(Πλήθος ανακτήσεων: 118)