Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικούς: συνεργατική προσέγγιση σε σύγχρονα και ασύγχρονα περιβάλλοντα συνεργασίας υποστηριζόμενα από υπολογιστή

Η παρούσα εργασία περιγράφει την μεθοδολογική προσέγγιση για την εισαγωγή ομάδας εκπαιδευτικών στην Ηλεκτρονική Συνεργασία με στόχο την εποικοδόμηση βασικών εννοιών της ηλεκτρονικής συνεργασίας για μάθηση. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη σχεδίαση από τους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση συνεργατικών περιβαλλόντων (σύγχρονων και ασύγχρονων). Παρατηρείται η επίδραση που έχει στην συνεργασία της ετερογενούς ομάδας των έμπειρων εκπαιδευτικών και στα αποτελέσματά τους, η υποστήριξη (scaffolding) κατά το σχεδιασμό των συνεργατικών δραστηριοτήτων, τo είδος συνεργασίας (σύγχρονη-ασύγχρονη) και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία .
(Πλήθος ανακτήσεων: 1232)