Ρούφος και Αιλιανός: δύο ελληνόφωνοι Ρωμαίοι μιλούν για δίαιτα και ψάρεμα

Στην παρούσα εργασία διατυπώνονται δύο διδακτικές προτάσεις σχετικά με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και του Διαδικτύου στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο. Κοινός άξονας των δύο προτάσεων είναι η αξιοποίηση των κειμένων ως πηγών άντλησης πληροφοριών, οι οποίες συγκρίνονται με αντίστοιχα σημερινά «κείμενα», αλλά και ως πηγών έμπνευσης για δημιουργική έκφραση των παιδιών. Η χρήση των ΤΠΕ στις δύο αυτές διδακτικές προσεγγίσεις είναι ουσιαστική και απαραίτητη, καθώς οι στόχοι και το τελικό προϊόν απαιτούν την αξιοποίησή τους για την επίτευξη και υλοποίησή τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 16)