Ψηφιακό διδακτικό υλικό μελλοντικών εκπαιδευτικών: Μελέτη των χαρακτηριστικών του

Η εργασία απτή επικεντρώνεται στο διδακτικό ψηφιακό υλικό που μια ομάδα μελλοντικών εκπαιδευτικών έχει δημιουργήσει και μελετά διάφορες πλευρές του. Η αξιοποίηση ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού σε συνδυασμό με σύγχρονες διδακτικές οπτικές αποτελεί έναν από τους στόχους του προγράμματος εκπαίδευσης μελλοντικών εκπαιδευτικών, που η έρευνα πραγματοποιήθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν το λογισμικό Photo Story 3 για να αναπτύξουν φωτο-ιστοριες με στόχο την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων της Β/θμιας εκπαίδευσης. Η ανάλυση κάποιων πλευρών των ψηφιακών ιστοριών δείχνουν αφενός μεν τις προτιμήσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών αναφορικά με στοιχεία που χρησιμοποιούν για να κατασκευάσουν μια αφήγηση και αφετέρου οδηγούν στην διατύπωση επιθυμητών χαρακτηριστικών για την ανάπτυξη φωτο-ιστοριών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)