Ψηφιακές εφαρμογές ως εργαλείο για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω σε web 2.0 εφαρμογές και η εισαγωγή αυτών στη λογική όχι να παρέχουν τη γνώση αυτή καθαυτή, αλλά να την διευκολύνουν. Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν αυθεντικό υλικό για χρήση με τους μαθητές τους, αλλά και στους μαθητές να εκφράζονται μέσα από την χρήση των εφαρμογών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ώστε να γίνεται ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών. Αυτό το τελευταίο θεωρούμε ότι ήταν το μεγάλο κέρδος από αυτή την επιμόρφωση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 13)