Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κώδικα (CodeWeek) 2015 της Ευρώπης, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργάνωσε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα που άπτονται των σύγχρονων τάσεων στο χώρο της διδακτικής του Προγραμματισμού, μέσω της επίδειξης εργαλείων προγραμματισμού τα οποία μπορούν να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να βελτιώσουν τη διαδικασία μάθησης. Η επιμόρφωση εστίασε στο περιβάλλον Scratch, ένα από τα πιο διαδεδομένα περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού, εύκολο στη χρήση αλλά ταυτόχρονα και ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους επιμορφούμενους, προκειμένου να γίνουν εμφανή θέματα όπως η σημαντικότητα ενός μαθήματος υποστηριζόμενου από εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η ποιότητα του αναφορικά με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης μάθησης, καθώς και οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων σε μελλοντικές δράσεις επιμόρφωσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 32)