Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων: Μελέτη, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση

Πρόσφατες εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία έχουν ανοίξει ένα τεράστιο νέο τοπίο στη διαχείριση της γνώσης. Ένα παγκόσμιο κίνημα αναπτύσσεται το οποίο προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση σε ψηφιακές πηγές που χρησιμοποιούνται ως μέσο για την προώθηση της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) είναι εκπαιδευτικά υλικά και πηγές που μοιράζονται ανοιχτά και ελεύθερα προς χρήση από όλους. Τα αποθετήρια των ΑΕΠ είναι πλατφόρμες που περιλαμβάνουν και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτά και έχουν ως σκοπό να συμβάλουν στην ανάπτυξη των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών. Η βελτίωση της ποιότητας των αποθετηρίων των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων είναι ένας κρίσιμος κρίκος σε μία αλυσίδα στην οποία υπάρχει η ανάγκη να καθιερωθεί μια σειρά ορθών πρακτικών που θα σταθεροποιήσουν τις λειτουργικές δυνατότητες των αποθετηρίων αυτών. Για την αξιολόγηση των αποθετηρίων ΑΕΠ, παρουσιάζονται διάφορες προσεγγίσεις, καθώς και τρόποι με τους οποίους μπορούν να αξιολογηθούν τα αποθετήρια των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 55)