Πρότυπο εκπαιδευτικό λογισµικό για τη διαθεµατική προσέγγιση της κατοικίας ανθρώπου και ζώων για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Σπιτάκια και φωλίτσες» είναι μια υπερμεσική εφαρμογή που προσεγγίζει διαθεματικά την έννοια της κατοικίας ανθρώπων και ζώων, μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία, Μουσική και Αισθητική Αγωγή, με σκοπό τη νοητική, τη συναισθηματική, την ψυχοκινητική ανάπτυξη και την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών. Απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται μέσα στην τάξη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η Visual Basic.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1609)