Πρόταση Χρήσης Ενός Wiki για την Ενδυνάμωση των Μαθητών της Έκτης Τάξης του Δημοτικού με τη Συνεργατική Διαδικασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου σε Στάδια με Στόχο την Παραγωγή του Κειμενικού Είδους Μίας Αναφοράς

Τα wikis θεωρούνται ισχυρά εργαλεία συνεργατικής μάθησης που μπορούν να αποδειχθούν ένα πολύτιμο βοήθημα στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου σε στάδια (process writing). Η αμφίδρομη ανατροφοδότηση μεταξύ καθηγητή και μαθητών (teacher feedback) και μεταξύ των μαθητών (peer feedback) προάγει την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων μαθητών ενισχύοντας την αυτονομία καθώς και την κριτική σκέψη και τη μεταγνώση τους (metacognition).
(Πλήθος ανακτήσεων: 32)