Προσαρμοστικότητα ως αναδυόμενη ιδιότητα σύνθεσης υπηρεσιών μάθησης στο Σημασιολογικό Ιστό

Στην εργασία αυτή μοντελοποιούμε το πρόβλημα παροχής υπηρεσιών μάθησης ώστε να διασφαλίζεται η προσαρμοστική απόκριση του συστήματος σε διαπιστούμενες ανάγκες του χρήστη. Η πρότασή μας επεκτείνει και βασίζεται στο πρότυπο της Αρχιτεκτονικής CROP (Concept-Resource-Order-Product) Μαθησιακών Αντικειμένων που αναπτύχθηκε από τον τρίτο συγγραφέα. Στην προτεινόμενη αντίληψη, Υπηρεσίες Μάθησης, νοούμενες ως Δικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) με αντικείμενο την παροχή Μαθησιακών Αντικειμένων, οργανώνονται σε Μαθησιακούς Χώρους (Learning Domains) και συνεργάζονται με στόχο τη δυναμική (run-time) σύνθεση ή τροποποίηση Μαθησιακών Αντικειμένων CROP που να ανταποκρίνονται τόσο (α) σε χαρακτηριστικά του Χρήστη (γνωσιακά, στυλ, προτίμησης κλπ, γνωστά από το μοντέλο του χρήστη), όσο και (β) σε δυναμικά διαπιστούμενες ανάγκες ή προβλήματα (π.χ. χαμηλή απόδοση σε τεστ, αιτούμενο από το χρήστη πρόσθετο επεξηγηματικό υλικό κλπ) κατά τη διάρκεια χρήσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 70)